«Государственный бюджет столицы на 1 февраля 2019 года исполнен на 125,7%».
Размещено: 7 февраля 2019 09:28 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 74
«Государственный бюджет столицы на 1 февраля 2019 года исполнен на 125,7%». Положительная динамика социально - экономических показателей города и новые подходы по налоговому администрированию позволяют столице занимать лидирующее положение по обеспечению темпов роста государственного бюджета, так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 193,8%, из них по республиканскому бюджету – 219,8%, по местному бюджету – 116,1%.   План доходной части бюджета г.Астана на 1 февраля 2019 года обеспечен в размере 81,7 млрд. тенге или план исполнен на 125,7%.Департамент государственных доходов по г.Астана

«2019 жылдың 01 ақпанға астананың Мемлекеттік бюджеті 125,7% орындалды».
Размещено: 7 февраля 2019 09:27 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 65
«2019 жылдың 01 ақпанға астананыңМемлекеттік бюджеті 125,7% орындалды».        Қаланың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің оң динамикасы және салықтық әкімшілендіру бойынша жаңа тәсілдер елордаға мемлекеттік бюджеттің өсу қарқынын қамтамасыз ету бойынша көшбасшы орынға ие болуға мүмкіндік береді, мәселен, өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда өсу қарқыны 193,8% – ды құрады, оның ішінде республикалық бюджет бойынша – 219,8% - ды, жергілікті бюджет бойынша-116,1% - ды құрады. 2019 жылғы 1 ақпанға Астана қаласы бюджетінің кіріс бөлігінің жоспары 81,7 млрд.теңге мөлшерінде қамтамасыз етілді немесе жоспар 125,7% - ға орындалды.Астана қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

Преимущества электронной торговли
Размещено: 1 февраля 2019 14:35 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 56
Преимущества электронной торговли       Для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами через интернет, Налоговым кодексом предусмотрены налоговые льготы по корпоративному подоходному налогу и индивидуальному подоходному налогу.То есть, лица, торгующие через Интернет, будут освобождены от уплаты корпоративного подоходного (индивидуального подоходного) налога, при соблюдении следующих условий:-оформление сделок по реализации товаров осуществляется в электронном виде;- оплата за товары производится безналичным платежом;- наличие собственной службы доставки товаров покупателю (получателю), либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов, курьерскую и (или) почтовую деятельность;         Также доходы от осуществления электронной торговли товарами должен составлять не менее 90% совокупного годового дохода. При несоблюдении данных условии налогоплательщик не вправе применять…

Электрондық сауданың артықшылықтары
Размещено: 1 февраля 2019 14:34 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 49
Электрондық сауданың артықшылықтарыТауарлармен электрондық сауда жасайтын салық төлеушілер үшін Салық кодексімен 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, интернет-сауданы қолдау мақсатында, корпоративтік табыс салығы мен жеке табыс салығына жаңа жеңілдіктер қарастырылды.Интернет арқылы сауда жасаушылар (тауарлармен электрондық сауда) – бір мезгілде мынадай шарттарды сақтаған кезде:- тауарларды өткізу жөніндегі мәмілелерді ресімдеу электрондық нысанда жүзеге асырылса;- тауарлар үшін ақы төлеу қолма-қол емес төлеммен жүргізілсе;-тауарларды сатып алушыға (алушыға) жеткізетін өз қызметі болса, не жүктерді тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді, курьерлік немесе пошталық қызметті жүзеге асыратын тұлғалармен келісім-шарттары болса корпоративтік табыс салығы мен жеке табыс салығын төлеуден босатылады.           Сонымен қатар, жеңілдіктер тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асырудан түсетін кірістер жылдық жиынтық кірістің кемінде 90% құраған…

ХАБАРЛАНДЫРУ! ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕР!!!
Размещено: 31 января 2019 18:02 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 63
ХАБАРЛАНДЫРУ!ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕР!!!Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті «Салық төлеушілер Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асырғанда ақшалай есеп айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарын қолданатын қызмет түрлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 206 бұйрығына өзгеріс және толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 1029 бұйрығын мәлімет үшін жолдаймыз.2019 жыл ішінде тоқсандық негізінде онлайн - БКМ 633 қызметтер түрі өтеді. - 2019 жылдың 1 сәуірінен 323 қызмет түрі (тізімі қосымшада);- 2019 жылдың 1 шілдесінен 86 қызмет түрі (тізімі қосымшада);- 2019 жылдың 1 қазанынан 224 қызмет түрі (тізімі қосымшада)2020 жылдың 1 қаңтарынан қалған барлық қызмет түрлері бойынша. Осылайша, 2019 жылдың ішінде онлайн – БКМ қолдануға өту толығымен жүзеге асырылады.Онлайн-БКМ қолдану қызметі…

ОБЪЯВЛЕНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!!!
Размещено: 31 января 2019 18:01 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 60
ОБЪЯВЛЕНИЕ!УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!!!Департамент государственных доходов по г.Астана доводит до Вашего  сведения, что Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2018 года № 1029 «О внесении изменения и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 206 «Об утверждении видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных при денежных расчетах», предусмотрено поквартальное в течение 2019 года расширение видов деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики применяют онлайн-ККМ.В течение 2019 года на ежеквартальной основе на применение онлайн-ККМ будут переведено 633 вида деятельности:- с 1 апреля 2019 года 323 вида деятельности (список прилагается);- с 1 июля 2019 года 86 видов деятельности (список прилагается);- с 1 октября 2019 года 224 вида деятельности (список прилагается)…

"Виртуалды қойма" модулі жайлы
Размещено: 31 января 2019 17:40 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 59
"Виртуалды қойма" модулі жайлы            ЭШФ АЖ  "Виртуалды қойма" модулі (бұдан әрі – ВҚ) тауарларды есепке алуды жүйелеу, қалдықтарды автоматты түрде санау және импортпен келген тауарларды кіріске алудағы бизнес-процесті автоматтандыру мақсатында жасалды. ЭШФ АЖ ВҚ-да салық төлеушілердің жеке қоймаларындағы тауарлар жайлы ақпараттар, сондай-ақ ВҚ-ға тауарды кірістіру, тауардың орнын ауыстыру және есептен шығару жайлы барлық электрондық құжаттары сақталатын болады.             Виртуалды Қойма модулі тауарларды қоймаға кірістіру және есептен шығару процестерін автоматтандырады, соның ішінде ТД немесе тауарды шеттен әкелу өтініші негізінде. Нәтижесінде ВҚ-дан таңдалған тауар бойынша ЭШФ рәсімдеу барысында ТД, шеттен әкелу өтінішінен және тауардың шығу тегі сертификатынан мәліметтер автоматты түрде толтырылады. Қалдықтарды online режимінде жүргізу мүмкіндігі. ВҚ тауар…

О модуле "Виртуальный склад"
Размещено: 31 января 2019 17:39 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 69
О модуле "Виртуальный склад"         Модуль «Виртуальный склад» (далее – ВС) ИС ЭСФ создается с целью систематизации учета товаров, автоматического подсчета остатков и автоматизации бизнес-процесса оприходования импортированных товаров. В ВС ИС ЭСФ будет храниться информация о товарах на физических складах налогоплательщиков, а также все электронные документы, которыми производится приход товара на ВС, перемещение и списание товара с Виртуального склада.Модуль Виртуальный склад автоматизирует процесс прихода и списания товаров на ВС, в том числе на основании подлинной ДТ или заявления о ввозе. В итоге при оформлении ЭСФ по выбранному товару из Виртуального склада сведения из ДТ, заявление о ввозе и сертификат о происхождении будут подгружаться автоматически. Возможность ведения остатков в режиме online. Полная выгрузка и периодическая выгрузка изменений остатков Виртуального склада. Хранение всей необходимой информации о товаре.…

Авансовые платежи до сдачи декларации по КПН. Уважаемые налогоплательщики!
Размещено: 31 января 2019 15:51 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 85
Авансовые платежи до сдачи декларации по КПН.Уважаемые налогоплательщики!Сообщаем, что согласно пункту 2 статьи 305 Налогового кодекса не исполняют налоговые обязательства:1) налогоплательщики, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду, не превышает сумму, равную 325 000-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января финансового года, предшествующего предыдущему финансовому году, если иное не предусмотрено настоящим пунктом;2) вновь созданные (возникшие) налогоплательщики - в течение налогового периода, в котором осуществлена государственная (учетная) регистрация в органе юстиции, а также в течение последующего налогового периода;3) вновь зарегистрированные в налоговых органах в качестве налогоплательщиков юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия структурного…

КТС бойынша декларацияға дейінгі аванстық төлемдер Құрметті салық төлеушілер!
Размещено: 31 января 2019 15:51 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 59
КТС бойынша декларацияға дейінгі аванстық төлемдер Құрметті салық төлеушілер!Салық кодексінің 305 бабына 2 тармағына сәйкес салықтық міндеттемелерді:1) егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, түзетулер ескеріле отырып, алдыңғы салықтық кезеңнің алдындағы салықтық кезең үшін жылдық жиынтық кірісі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және алдыңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 325 000 еселенген мөлшеріне тең сомадан аспайтын салық төлеушілер;2) егер осы баптың 3-тармағында өзгеше белгіленбесе, жаңадан құрылған (пайда болған) салық төлеушілер – әділет органында мемлекеттік (есептік) тіркеу жүзеге асырылған салықтық кезең ішінде, сондай-ақ кейінгі салықтық кезең ішінде;3) салық төлеушілер ретінде салық органдарында жаңадан тіркелген, Қазақстан Республикасында қызметін заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесін ашпай тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент-заңды тұлғалар – салық органдарында тіркеу жүзеге…

Кто онлайн