Активтер мен міндеттемелер туралы декларация жасау ерекшеліктері
Размещено: 28 марта 2019 15:33 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 56
Активтер мен міндеттемелер туралы декларация жасау ерекшеліктері    2020 жылдың 01 қаңтарынан бастап ҚР жалпыға бірдей жеке тұлғалардың табыстарын және мүліктерін декларациялау міндеттемесі кіргізіледі. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны келесі көрсетілген жеке тұлғалар декларация тапсыратын жылдың 01 қаңтары бойынша Қазақстан Республикасының кәмелетке толған азаматы; оралман; тұруға ықтиярхаты бар адам болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті; шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам (меншік құқығында мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлкінің, сондай-ақ құқықтары және (немесе) мәмілелері Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлкі болған жағдайда);  кәмелетке толмаған адам болып табылатын жеке тұлға (меншік құқығында мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын мүлкінің, сондай-ақ құқықтары және (немесе) мәмілелері мемлекеттік немесе өзге тіркеуге жататын мүлікінің (жекешелендірілген тұрғын үйге ортақ бірлескен…

Порядок предоставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе
Размещено: 15 марта 2019 17:50 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 97
Порядок предоставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе   Налоговый орган на основании запроса о предоставлении сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе, предоставляет такие сведения в органы юстиции - не позднее пяти рабочих дней со дня поступления запроса, а также другим государственным органам и (или) лицам, предоставление которым предусмотрено законодательством Республики Казахстан, налогоплательщику - не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса. Запрос и предоставление вышеуказанным лицам, сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе, осуществляется в электронной форме. Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговом органе, формируются в порядке, определенном уполномоченным органом. При выезде из Республики Казахстан на постоянное место жительства физического лица, состоящего…

Салық органдарында салық төлеушілердің берешектері туралы мәліметтерді жүргізу тәртібі
Размещено: 15 марта 2019 17:49 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 77
Салық органдарында салық төлеушілердің берешектері туралы мәліметтерді жүргізу тәртібі   Салық органдарында есепке алынып және жүргізіліп отырылатын салық төлеушілердің берешектерінің жоқ немесе бар екендігі туралы мәліметтерді беру тұлғалардың сұрау салу негізінде атқарылады..Мұндай мәліметтерді әділет органдарына, сондай - ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында берілуі көзделген басқа да мемлекеттік органдарға - сұрау келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей беріледі. Ал салық төлеушілерге - сұрау салу келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады. Жоғарыда көрсетілген тұлғаларға салық органында есепке алу жүргізілетін берешектің жоқ немесе бар екендігі туралы мәліметтерді сұрау салу және ұсыну электрондық нысанда жүзеге асырылады. Есепке алу салық органында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер уәкілетті орган айқындаған тәртіппен қалыптастырылады. Дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлға немесе…

01.01.2019 жылы күшіне енген Салық кодексіне енгізілген түзетулерге сәйкес өсімпұлдарды және айыппұлдарды есептен шығару тәртібі.
Размещено: 15 марта 2019 17:39 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 75
01.01.2019 жылы күшіне енген Салық кодексіне енгізілген түзетулерге сәйкес өсімпұлдарды және айыппұлдарды есептен шығару тәртібі.             25.12.2017 жылғы Салық кодексіне 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылымы мен көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 210-VI Заңына қосымша өзгерістер енгізілді. 2018 жылғы 1 қазаннан 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде бюджетке төленген салық берешегі, 2018 жылғы 1 қазандағы жеке шотқа аударылған берешек сомасы салық берешегі деп танылмайды және төлемге жатпайды, сондай-ақ есептен шығарылған заңның 57-1-баппен толықтырылған - 2018 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша салық төлеушінің жеке шоты бойынша төленген өсімпұлдардың сомасы, сондай-ақ  салық берешегінің сомасы 2018 жылдың 1 қазаннан бастап төленген күнді…

Порядок списания пени, штрафов в соответствии с внесенными изменениями в НК вступающие в законную силу с 01.01.2019 года.
Размещено: 15 марта 2019 17:38 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 79
Порядок списания пени, штрафов в соответствии с внесенными изменениями в НК вступающие в законную силу с 01.01.2019 года.   С 1 января 2019 года в силу вступили  изменения,  дополнительно внесенные Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 210-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан и противодействия теневой экономике» в Налоговый кодекс от 25.12.2017 года. Закон дополнен статьей 57-1, которая гласит, что при условии уплаты налогоплательщиком в период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года суммы недоимки, которая числилась на лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года не признается налоговой задолженностью и не подлежит внесению в бюджет, а также подлежит списанию:  - сумма пени которая имелась на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 октября 2018 года, а также начисленная на сумму указанной…

Проблемы в развитии предпринимательства Казахстана
Размещено: 22 февраля 2019 08:52 Комментариев: 0 Категория: Статьи Просмотров: 274
Во многих странах, таких как Малайзия, Китай, Южная Корея, Сингапур и других, которые за сравнительно короткое время добились впечатляющих результатов в экономике, были созданы благоприятные условия для развития бизнеса, позволившие достичь такого положения.                В то же время, не смотря на то, что Казахстан более четверти века является независимым государством, и располагает богатыми запасами полезных ископаемых, наше экономическое развитие сдерживается недоработкой законодательной базы для эффективного развития предпринимательства и агрессивной политикой проверяющих и контролирующих органов.             В результате ухудшения инвестиционного климата и несправедливого контроля, которое нацелено на весьма спорное и необоснованное изъятие средств налогоплательщиков, многие местные компании закрываются, а иностранные инвесторы переезжают в другие страны…

О модуле "Виртуальный склад"
Размещено: 20 февраля 2019 12:45 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 327
О модуле "Виртуальный склад"         Модуль «Виртуальный склад» (далее – ВС) ИС ЭСФ создается с целью систематизации учета товаров, автоматического подсчета остатков и автоматизации бизнес-процесса оприходования импортированных товаров. В ВС ИС ЭСФ будет храниться информация о товарах на физических складах налогоплательщиков, а также все электронные документы, которыми производится приход товара на ВС, перемещение и списание товара с ВС.            Модуль ВС автоматизирует процесс прихода и списания товаров на ВС, в том числе на основании подлинной Декларации на товары (далее – ДТ) или заявления о ввозе. В итоге при оформлении ЭСФ по выбранному товару из ВС сведения из ДТ, заявление о ввозе и сертификат о происхождении будут подгружаться автоматически. Возможность ведения остатков в режиме online. Полная выгрузка и периодическая выгрузка изменений остатков ВС. Хранение всей…

"Виртуалды қойма" модулі жайлы
Размещено: 20 февраля 2019 12:44 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 231
"Виртуалды қойма" модулі жайлы            ЭШФ АЖ "Виртуалды қойма" модулі (бұдан әрі – ВҚ) тауарларды есепке алуды жүйелеу, қалдықтарды автоматты түрде санау және импортпен келген тауарларды кіріске алудағы бизнес-процесті автоматтандыру мақсатында жасалды. ЭШФ АЖ ВҚ-да салық төлеушілердің жеке қоймаларындағы тауарлар жайлы ақпараттар, сондай-ақ ВҚ-ға тауарды кірістіру, тауардың орнын ауыстыру және есептен шығару жайлы барлық электрондық құжаттары сақталатын болады.            ВҚ модулі тауарларды қоймаға кірістіру және есептен шығару процестерін автоматтандырады, соның ішінде Тауар декларациясы (бұдан әрі – ТД) немесе тауарды шеттен әкелу өтініші негізінде. Нәтижесінде ВҚ-дан таңдалған тауар бойынша ЭШФ рәсімдеу барысында ТД, шеттен әкелу өтінішінен және тауардың шығу тегі сертификатынан мәліметтер автоматты түрде толтырылады. Қалдықтарды online режимінде жүргізу мүмкіндігі…

Уплата единого совокупного платежа
Размещено: 18 февраля 2019 19:06 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 232
Уплата единого совокупного платежаЕдиный совокупный платеж подлежит уплате общей суммой. Уплата единого совокупного платежа производится путем внесения единого совокупного платежа плательщиком наличными деньгами либо безналичным способом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации с учетом требований Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее – Закон о платежах).При этом, указанные организации не принимают единый совокупный платеж в случае несоответствия его размеру единого совокупного платежа.Размер единого совокупного платежа, подлежащего уплате плательщиком, составляет:1-кратный размер месячного расчетного показателя в городах республиканского значения, столице и областного значения;0,5-кратный размер месячного расчетного показателя в других населенных пунктах.При этом на момент уплаты единого совокупного платежа применяется размер месячного…

Бірыңғай жиынтық төлемді төлеу
Размещено: 18 февраля 2019 19:06 Комментариев: 0 Категория: Статьи Музея развития ОГД РК Просмотров: 209
Бірыңғай жиынтық төлемді төлеуБірыңғай жиынтық төлем жалпы сомамен төленуге жатады. Бірыңғай жиынтық төлемді төлеу «Төлемдер мен төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Төлемдер туралы заң) талаптарын ескере отырып,  банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз тәсілмен Мемлекеттік корпорацияның банк шотына төлеушінің бірыңғай жиынтық төлемді енгізуі арқылы жүргізіледі.Бұл ретте, көрсетілген ұйымдар осы бірыңғай жиынтық төлем осы белгіленген бірыңғай жиынтық төлемнің мөлшеріне сәйкес келмеген жағдайда оны қабылдамайды.Төлеуші төлеуге тиіс бірыңғай жиынтық төлемнің мөлшері:республикалық маңызы бар қалаларда, астанада және облыстық маңызы бар қалаларда айлық есептік көрсеткіштің 1 еселенген мөлшерін;басқа елді мекендерде айлық есептік көрсеткіштің 0,5 еселенген мөлшерін құрайды.Бұл ретте бірыңғай жиынтық төлемді төлеу кезінде «Республикалық…

Кто онлайн